Ciecie lanca Lanca tlenowa jest

Cięcie lancą Lanca tlenowa jest to rurka ze stali miękkiej o średnicy 12-25 mm, w którą wkłada się kilka cienkich -drutów o średni- cy 2-5 mm. Przez przestrzeń wolną między drutami płynie strumień tlenu. Na rurkę nakręca się uchwyt zrobiony z grubszej rurki, zaopatrzonej w zwykły kurek do zamykania i otwierania dopływu tlenu. Koniec lancy, po zagrzaniu do czerwoności palnikiem lub w inny sposób, przyciska się do przedmiotu, otwierając do- pływ tlenu. Spalanie się rurki i drutów wytwarza dużo ciepła; topiący się żużel mieszając się z ciekłym metalem ułatwia jego spalanie. W tej operacji wydziela się dość ciepła do podtrzymy- wania palenia się lancy bez przerwy aż do jej zużycia. Poruszając odpowiednio końcem i obracając lancę ruchem wahadłowym można wytopić szczelinę podłużną lub otwór okrągły. Lanca jest używana do cięcia grubszych przedmiotów żeliw- nych na złom (np. kół zamachowych, płyt fundamentowych z roz- biórki maszyn itp.), jak również do wykopywania otworów w że- liwie, do cięcia żeliwa i stali nierdzewnych (gdy. prace nie wyma- gają dokładności), do przecinania otworów spustowych w piecach hutniczych, do cięcia bardzo grubego złomu stalowego itp. Lancą można ciąć wszelkie stale, których nie udaje się ciąć palnikiem; można również przebijać otwory w betonie, co może być wykorzystywane przy wykonywaniu otworów na ładunki wy- buchowe przy rozsadzaniu ruin, umocnień wojennych itp. Pod- czas operacji należy obracać lancę ruchem wahadłowym w celu ułatwienia wypływu żużla. Robotnika należy zasłonić blachą przed odpryskami stopionego betonu. Wypalanie lancą może być stosowane w kamieniołomach, a tak- że do wykonywania otworów w skałach przy budowie kolei, tuneli itp. [więcej w: , , ]