Sprawdzanie liczbowe wytrzymalosci zlacz spawanych

Sprawdzanie liczbowe wytrzymałości złącz spawanych i zgrzewanych Naprężenia dopuszczalne dla spoin w konstrukcjach budowlanych przyjmuje się w zależności od naprężenia dopuszczalnego dla da- nego gatunku stali na rozciąganie kro Dla różnego rodzaju naprę- żeń w spoinach wielkość naprężeń dopuszczalnych określają wa- runki techniczne i przepisy (budowlane, kotłowe, mostowe itp.), Jeżeli np. dla stali użytej do konstrukcji przyjęto kr = 1200 kG/cm2, to dla spoin czołowych przyjmuje się naprężenie dopusz- czalne na ściskanie – kcs = 1200 . 1,0 = 1200 kG/cm2 na rozciąganie – krs =:= 1200 . 0,8 = 960 kG/cm2 na ścinanie – kts= 1200 . 0,6 = 720 kG/cm2 zaś dla spoin pachwinowych naprężenie dopuszczalne na .ścinanle przyjmuje się kts = 12000,65 = 780 kG/cm2 Za grubość spoiny czołowej przyjmuje się grubość elementu spawanego, a w przypadku łączenia dwóch elementów o różnych grubościach – grubość elementu cieńszego. Jeżeli np. określamy grubość spoiny niezbędną do przeniesie- nia siły 18 T złączem o szerokości 20 cm, przy czym dopuszczalne naprężenie na ścinanie wynosi – jak wyżej podano – 780 kG/cm2, to grubość minimalna spoin [hasła pokrewne: , , ]