Przy hartowaniu przedmiotów o niewielkich

Przy hartowaniu przedmiotów o niewielkich rozmiarach, gdy palnik jest zasilany bezpośrednio z wytwornicy na niskie ciśnienie o niewielkiej wydajności, wskazane jest stosowanie palników smoczkowych. Aby uzyskać niezbędną szybkość chłodzenia, sto- suje się wodę pod ciśnieniem wynoszącym nieraz do 4 atn. Palniki wielopłomieniowe umożliwiają dostosowanie ogrzewania do kształtów przedmiotu i uzyskanie równomiernego rozkładu temperatury; są one chłodzone wodą. Wszystkie warunki operacji hartowania, a więc ilość płomy- ków palnika, ich wydajność, rozkład płomyków, czas nagrzewania, czas studzenia i ilość wody chłodzącej, szybkość posuwu palnika czy szybkość obrotów przedmiotu, muszą być dobrane w każdym poszczególnym przypadku i sprawdzone przez pomiary warstwy hartowanej.
CIĘCIE TERMICZNE Cięcie termiczne zależnie od źródła ciepła dzieli się na: a) cięcie gazowe, b) cięcie łukowe, c) cięcie gazowo-łukowe, d) cięcie pla- zmowe. Istotą cięcia gazowego jest spalanie metalu w stanie stałym strumieniem czystego tlenu, przy odpowiednim ogrzewaniu me- talu do temperatury spalania. Cięcie przez spalanie tlenem ogra- nicza się do stali konstrukcyjnych, węglowych j niskostopowych. Cięcie palnikiem gazowym w postaci automatycznego dęcia maszynowego jest metodą najważniejszą i: najbardziej rozpo- wszechnioną. W zastosowaniu do żeliwa i stali nierdzewnych cięcie gazowe polega na wytapianiu szczeliny i częściowym spalaniu metalu w stanie ciekłym; przy tym do płomienia doprowadzane są dodat- kowo topniki lub inne materiały w postaci proszków dla ułatwie- nia cięcia. Cięcie łukowe elektrodą węglową lub metalową, albo strumie- niem plazmy polega na wytapianiu szczeliny w pełnym metalu; zachodzące częściowo utlenianie jest zjawiskiem ubocznym. Przy cięciu gazowo-łukowym metal nadtopiony i ogrzewany ciepłem łukl,l Jest spalany strumieniem czystego tlenu, doprowa- dzanego kanałem wzdłuż-osi elektrody węglowej lub metalowej. Metodą cięcia gazowego stosowaną specjalnie do cięcia na złom masywnych przedmiotów żeliwnych jest cięcie lancą tlenową; w tym procesie źródłem ciepła jest spalanie się miękkiej stali w strumieniu tlenu. Metoda ta znalazła zastosowanie również do wykonywania otworów w betonie i w skałach. Wszystkie wymienione metody cięcia płomieniowego stosuje się również przy cięciu podwodnym. Cięcie acetylenowo-tlenowe zwykłych stali węglowych zostało opisane szczegółowo w rozdz. III „Spawanie i części gazowe”. Po- zostaje omówić cięcie żeliwa i stali nierdzewnych, oraz inne me-. tody cięcia, jak cięcie łukowe, lukowo-gazowe i plazmowe, oparte na zjawisku wytapania szczeliny w materiale ciętym. [hasła pokrewne: , , ]