Badania mechaniczne zlacz spawanych i

Badania mechaniczne złącz spawanych i zgrzewanych Badania mechaniczne mają na celu: 1) sprawdzanie wytrzymałości i wykrywanie wad materiału rodzimego; 2) sprawdzanie wytrzymałości złącz spawanych i zgrzewanych dokonywane przez: a) pobieranie próbek bezpośrednio z konstruk- cji spawanej, stosowane tylko w masowej produkcji ze względu na zniszczenie przedmiotu, b) wykonywanie płyt próbnych spa- wanych w identycznych warunkach co i przedmiot kontrolowany; 3) kwalifikowanie spoiw (elektrod, drutów); 4) opracowywanie metod spawania złącz typowych stosowa- nych w.danym zakładzie; wynikiem tych badań są instrukcje spa- wania względnie zgrzewania i wzorce złącz spawanych z załączo- nymi wynikami prób wytrzymałościowych, które są podstawą dla kontroli technologii; 5) sprawdzanie kwalifikacji spawaczy polegające na porów- naniu własności wytrzymałościowych złącz próbnych przez nich wykonanych z wynikami osiągniętymi przy ustalaniu złącz wzor- cowych. Przepisy dotyczące poszczególnych zastosowań spawania (kon- strukcji budowlanych, mostów, kotłów, rurociągów itp.) podają, jakie próby należy wykonywać i jakie wymagania minimalne powinny one spełniać. Rodzaj prób, ich ilość oraz wysokość wy- magań zależą od rodzaju obciążenia przedmiotu spawanego (ob- ciążenia statyczne, dynamiczne) i od stopnia pewności, jakiemu muszą czynić zadość ze względu na bezpieczeństwo publiczne. Kontrola konstrukcji będących w toku wykonywania polega na badaniu próbek spawanych, wykonywanych jednocześnie z przed- miotem spawanym przez tego samego spawacza w takich samych warunkach. Na podstawie wyników tych badań sądzi się o włas- nościach złącz wykonanych na obiektach spawanych. Podstawą tego rodzaju kontroli są próbne płyty spawane z których wycina się próbki do badań. Podobne płyty wykonuje się dla badań spoin pachwinowych. Zasady wykonywania próbnych złącz spawanych podaje nor- ma PN-62M-69707. [patrz też: , , ]