Wady wewnetrzne spoin lukowych Wsród

Wady wewnętrzne spoin łukowych Wśród wad wewnętrznych rozróżniamy: brak wtopu A w ścianki boczne (przyklejenie); brak przetopu B w środku spoiny dwustronnej X lub podwójnego U; pęcherzyki w postaci „gniazd” w kraterach C lub w postaci „perełek” wzdłuż spoiny D, niemetaliczne wtrącenia w postaci makroskopowych oddzielnych ziarn żużla E przychwyconego przez stygnący metal lub w postaci drobnych gęsto rozsianych w metalu mikroskopowych zanieczysz- czeń F; pęknięcia, szczególnie w strefie wpływu ciepła, pęknięcia gwiaździste w kraterach G, pęknięcia spoin poprzeczne H i po- dłużne K. Jest to początek spoiny. Ze względu na odkształcenia ustawiono nieco pochyło blachę pionową, żużel dostał się w szczelinę i tam zastygł na zimnej blasze. Od tego gniazda żużla wzięło początek pęknięcie pod wpływem naprężeń skurczowych, gdyż blacha odchylona nie mogła pójść za skurczem i ustawić się pionowo, a spoina z powodu braku wtopu była cienka i słaba .
Wady spoin acetylenowych Wady które występują w spoinach acetylenowych, wynikające z niewłaściwego doboru elementów spawania, jak wielkość pło- mienia, średnica spoiwa, szybkość spawania, są podobne do wad spoin łukowych. „Przyklejenie”, wynikające z układania spoiwa na niedostatecznie podgrzanym, nie stopionym podłożu, niewy- pełnienie metalem grani spoiny (brak przetopu), tlenki przy nie- dostatecznym chronieniu jeziorka od dostępu powietrza, utlenia- nie lub nawęglanie metalu spoiny przy spawaniu z nadmiarem tlenu lub acetylenu – oto naj częstsze wady spotykane w złą- czach spawanych acetylenem. Ponieważ przy spawaniu acetylenowym jeziorko metalu jest większe niż przy spawaniu łukowym, płynny metal przecieka cza- sem na drugą stronę spoiny i zastyga tam w postaci wiszących sopli. Szczególnie przy spawaniu rur sople są niepożądane, jak to już wyżej wspomniano przy omawianiu rys. 285e. Starając się uniknąć powstawania sopli spawacz łatwo popełnia inny błąd: nie przetapia dostatecznie metalu u grani spoiny (rys. 288). Ze wzglę- du na często spotykany brak przetopu rozwinęła się właśnie me- toda spawania pionowego w górę, przy której wada ta nie pow- staje. [podobne: , , ]