Badania radiograficzne, elektromagnetyczne i elektroakustyczne

Badania radiograficzne, elektromagnetyczne i elektroakustyczne spoin Do najbardziej rozpowszechnionych metod kontroli spawanych połączeń wykrywających ich wady wewnętrzne należy prze- świetlanie promieniami Roentgena. Promienie te mają zdolność przenikania przez materiały nieprzenikliwe dla innego rodzaju promieni, a działając na błonę fotograficzną pozwalają sfotografo- wać wykryte braki. Wytyczne wykonywa- nia radiogramów spoin podaje PN-61M-69770. Jeżeli ciągłość metalu w spawanym połączeniu jest w pewnych miejscach przerwana na skutek pęknięć, pęcherzy gazowych lub wtrąceń żużla, to promienie przenikają łatwiej przez te miejsca. Błona fotograficzna wystawiona na działanie promieni przenika- jących przez metal jest w tych miejscach silniej naświetlana, wskutek czego uwidaczniają się na niej rozmiary i położenie vce-: wnętrznych wad materiału. Metodą zbliżoną do kontroli rentgenograficznej jest przeświet- lanie spawanych połączeń za pomocą tzw. promieni gamma, które wydzielane są •przez izotopy promieniotwórcze; praktycznie stoso- wane są: iryd192, cez137 lub kobaltv, które otrzymuje się w reak- torach jądrowych przez bombardowanie neutronami pierwiastków naturalnych. Metoda kontroli promieniami gamma jest taka sama jak przy badaniu rentgenowskim. Źródło promieniowania umiesz- cza się z jednej strony prześwietlanej spoiny, z drugiej zaś błonę fotograficzną. [przypisy: , , ]