ORGANIZACJA, KONTROLA I BEZPIECZENSTWO SPAWANIA

ORGANIZACJA, KONTROLA I BEZPIECZEŃSTWO SPAWANIA A ORGANIZACJA PRACY WARSZTATÓW I MONTAŻOWO- SPAWALNICZYCH Oznaczanie spoin Kształty spoin oraz niezbędne wymiary powinny być oznaczone na rysunkach za pomocą znaków umownych. Szczegółowe reguły oznaczania spoin Są w normie PN-64M-69010: Spawanie. Ozna- czanie spoin. Symbole spoin zastępują rysowanie i pozwalają nawet znacz- nie dokładniej podać wymiary spoin, niż można byłoby to zrobić na rysunku; szczególnie, gdy rysunki są robione w małej skali, oznaczanie spoin zastępuje dodatkowe ich rysowanie w większej skali, dając w ten sposób poważne oszczędności. Każdy, kto ma do czynienia w rysunkami części spawanych powinien znać do- kładnie reguły oznaczania spoin i umieć dokładnie odczytywać te oznaczenia. Jeżeli jednak rysowanie spoin jest z jakichkolwiek przyczyn niezbędne należy stosować się do norm: PN-64M-01l38 i 01139. Sześć znaków podstawowych wystarcza do oznacza- nia spoin czołowych i pachwinowych. Na następnych rysunkach widzimy zastosowanie tych znaków. Za znakiem należy obowiąz- kowo podać grubość a i długość l spoiny. Chociaż te wymiary są na rysunku, wpisanie ich do znaku spoiny ułatwia opracowanie technologiczne spawania, obliczanie ilości spoiwa, czasu itp.
Opracowanie technologiczne konstrukcji spawanej Konstrukcja spawana nie powinna być oddawana do spawalni z jedyną wskazówką, że w oznaczonych miejscach trzeba spawać. Każdy proces technologiczny powinien być dokładnie opracowany, aby mógł być wykonany przy możliwie najmniejszym zużyciu robocizny, energii i materiałów oraz w odpowiednim terminie. W przypadku konstrukcji spawanych należy ponadto uzyskać od- powiednią wytrzymałość złącz przy możliwie małych odkształ- ceniach i naprężeniach wewnętrznych, co wymaga – jak to było podane w poprzednich rozdziałach – bardzo szczegółowego usta- lenia parametrów spawania i sposobu postępowania. Opracowanie technologiczne zawiera ogólny plan montażu i spawania z podziałem na operacje i czynności. Dla każdej operacji powinna być opracowana karta technolo- giczna, zawierająca rysunek części oraz wszystkie dane niezbędne do wykonania operacji i kalkulacji czasu. [hasła pokrewne: , , ]