Przyrzady montazowe Do skladania czesci,

Przyrządy montażowe Do składania części, które mają być spawane, używane są płyty lub kozły przenośne. Przy masowej produkcji kon- strukcji kratowych na stałych rusztach z dwuteowników lub ceow- ników spawanych rozmieszcza się szereg -słupków ograniczających zewnętrzne obrysie konstrukcji (np. wiązara da- chowego). Części przygotowane dosuwa się tylko do słupków i otrzymuje się dokładne kształty konstrukcji bez potrzeby spraw- dzania wymiarów. Do ustalenia wzajemnego położenia części łączonych stosowane są zależnie od kształtów i grubości części – różne przyrządy. Specjalnie do umocowania grubych części maszyn służą wspor- niki. Do spawania rur stosowane są opaski, zaciski kli- nowe i rozpory. Przy wykonywaniu długich spoin na częściach walcowych sto- sowane są zaciski podwójne o regulowanych odstępach. W ten sposób uzyskuje się niezbędne rozchylenia brzegów łą- czonych. Drugi przyrząd stosowany jest przy wykonywaniu na walczaku spoin obwodowych, łączących ze sobą poszczególne dzwona lub część. walcową z dnem. Walec obraca się przesuwany ręką spawacza – albo mały silniczek elektryczny napędza jeden z krążków. Przy wykonywaniu małych spoin na niewielkich przedmiotach stosuje się w masowej produkcji stoły obrotowe. Przed- mioty ustawia się na obwodzie płyty, którą spawacz obraca prze- suwając nogą tarczę. Ponieważ spoiny powinny być wykonywane w położeniu podolnym, a obracanie ciężkich nieraz przedmiotów przy pennoszeniu za pomocą suwnic i łańcuchów. wymaga dużo czasu, istnieje wiele rodzajów przyrządów, zwanych obrotnikami, które pozwalają znacznie przyspieszyć te manipulacje. Obrotnik o stole obracającym się na osi pionowej o 3600, a na osi poziomej o 2700. Są one poruszane zazwy- czaj za pomocą silników elektrycznych (większe przesunięcia, szybki ruch) jak również ręcznie. Do ustawiania w pozycji dogodnej do spawania przedmiotów o większej długości stosowane są podwójne obrotniki przesuwa- jące się po szynach, zaopatrzone w tarcze o dużej śred- nicy. Tarcze mogą przyjmować położenie pionowe, ukośne lub PQ- ziome oraz obracają się w swojej własnej płaszczyźnie. Tym spo- sobem między tarczami można zamocować dowolny przedmiot o długości ograniczonej tylko długością toru i obracać nim w cza- sie spawania; każdy ż dwóch, stojaków może być używany po- jedynczo. Szczeliny w tarczach służą do, zacisków śrubowych. [patrz też: , , ]