Zasady normowania czasu pracy Aby

Zasady normowania czasu pracy Aby nie oblicżać czasu pracy w każdym : poszczególnym przy- padku, ustala się przeciętny czas na wykonanie 1 m bieżącego spoiny, czyli tzw. normę czasową dla spoin o znormalizowanych kształtach i różnej grubości. Norma czasowa składa się z następujących części: a) czas na przygotowanie do spawania, tj. na pobranie mate- riału, zapoznanie się z kartą technologiczną, przygotowanie przy- rządu, przygotowanie urządzenia do pracy itp.; b) czas główny na samo spawanie; c), czas pomocniczy na zamianę spoiwa, oczyszczenie spoiny, zakładanie przedmiotu do przyrządu, wyjmowanie z przyrządu, pomiar spoiny, przechodzenie od jednej spoiny do drugiej itp.; d) czas na obsługę stanowiska roboczego, a więc na zakładanie przewodów czy węży, zmianę butli, zapalenie palnika lub łuku; e) czas na odpoczynki i potrzeby naturalne. Oznaczmy przez ts czas główny spawania, a przez .t.e czas cał- kowity wraz ze wszystkimi czasami wymienionymi w punktach a, c, d, e. Zależność między ts i te można ująć wzorem te = k ts gdzie współczynnik k jest większy od jedności. [przypisy: , , ]