KONTROLA SPAWANIA Podstawy kontroli Jezeli

KONTROLA SPAWANIA Podstawy kontroli Jeżeli przedmiot spawany lub poszczególne spoiny nie odpo- wiadają warunkom technicznym ustalonym dla danej produkcji, to uważamy je za brak. Zabrakowane złącza spawane nie zawsze wykazują widoczne wady w postaci pęknięć, pęcherzy, podto- pień itp.; mogą one wykazać niedostateczną wytrzymałość, którą sprawdza się w ten sposób, że jednocześnie ze spoiną, na jej prze- dłużeniu, wykonuje się złącze próbne, które poddaje się badaniom vvytrzymałościowym. W większości przypadków wadliwe miejsca w spoinie można . naprawić przez wycięcie ich i wykonanie na nowo. Pociąga to jed- nak za sobą dodatkowe koszty, których należy unikać. Dlatego głównym celem kontroli jest nie tylko wykrywanie wad, lecz głównie zapobieganie powstawaniu braków. Całość czynności kon- trolnych obejmuje więc 3 etapy: 1) kontrolę spawalności materiału i właściwego doboru elek- trod; sprawdzenie stanu urządzeń oraz kwalifikacji spawaczy; 2) kontrolę w czasie procesu spawania, obejmującą spraw- dzanie przygotowania części do spawania, właściwego ich usta- wienia, doboru warunków spawania (natężenie prądu, średnica elektrody, szybkość – przy spawaniu łukowym, a metoda i od- powiednia moc palnika, regulacja płomienia itp. – przy spawaniu gazowym); sprawdzanie zgodności wykonania z opracowanym pla- nem technologicznym pod względem grubości spoin, ilości warstw w spoinach, sposobu układania ściegów, kolejności spoin itp.; kon- trolę stosowania przyrządów wyznaczonych w instrukcjach spa- wania itd.; 3) odbiór po wykonaniu, na który składają się zewnętrzne oględziny, badania szczelności (przy zbiornikach, kotłach, ruro- ciągach), badania wytrzymałości i badania metalograficzne prób- nych płyt wykonywanych jednocześnie z przedmiotem spawanym, badanie spoin przez prześwietlanie itp. Tak zorganizowana kontrola wymaga współpracy laboratoriów, które zazwyczaj znajdują się przy dużych wytwórniach; mniejsze wytwórnie korzystają z pomocy instytutów naukowo-przemysło- wych, placówek naukowych, szkół wyższych i innych. Ważne kon- strukcje, szczególnie z punktu widzenia bezpieczeństwa w eksploa- tacji, odbierają państwowe organy Dozoru Technicznego. [podobne: , , ]