Ciecie gazowe zeliwa i stali

Cięcie gazowe żeliwa i stali nierdzewnych Żeliwo nie daje się ciąć jak stal miękka, ponieważ temperatura topnienia (ok. 1250°C) jest niższa niż temperatura spalania (około 1400°C). Cięcie polega na wytapianiu szczeliny. W tym celu sto- suje się płomień podgrzewający o nadmiarze acetylenu. W palnikach przeznaczonych wyłącznie do cięcia żeliwa doprowa- dza się acetylen także do strumienia B tlenu tnącego. Zwiększenie ilości paliwa ma na celu osiągnięcie w szczelinie wysokiej tem- peratury na całej grubości niezbędnej do wytopienia szczeliny. W celu ułatwienia wypływu płynnego metalu stosuje się bocz- ne ruchy palnika połączone z ruchami w przód i w tył. Szczelina jest szeroka, o nierównych ściankach. Przy cięciu żeliwa szybkość cięcia jest znacznie mniejsza, a zużycie gazów kilka- krotnie większe niż przy cięciu stali o tej samej grubości. Zwykłym palnikiem do cięcia można ciąć żeliwo topiąc w pło- mieniu dodatkowo drut stalowy. Roztopiona stal mieszając się z żeliwem obniża zawartość węgla w metalu; poza tym wydziela się dodatkowo ciepło przyspieszające proces topienia żeliwa. Sposoby ułatwiające cięcie żeliwa mają zastosowanie również przy cięciu stali nierdzewnych, których główną cechą jest odpor- ność na utlenianie. Zamiast doprowadzać do płomienia drut ze stali zwykłej można ułożyć wzdłuż linii cięcia pasek ze stali mięk- kiej o grubości 5 mm. Wszystkie te sposoby nie zmieniają jednak charakteru procesu, który polega głównie na wytapianiu metalu. Szczelina jest szeroka, o nierównych ściankach, a cięcie odbywa się powoli przy dużym zużyciu gazów. Warunki cięcia żeliwa i stali nierdzewnych można znacznie poprawić przez doprowadzenie do strefy. cięcia topników w posta- ci proszku, które zwiększają płynność ciętego metalu i usuwają trudno topliwe tlenki. Jako środki ułatwiające cięcie stosuje się również drobno sproszkowane żelazo. Proszki przenoszone są do palnika przez strumień tlenu tnące- go lub tlenu służącego do podgrzewania. Mogą być również wdmu- chiwane osobnym przewodem do płomienia ogrzewającego za po- mocą sprężonego powietrza lub azotu przez, specjalne rozpylacze elektryczne. [hasła pokrewne: , , ]