OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI PLOMIENIEM ACETYLENOWYM 1.

OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI PŁOMIENIEM ACETYLENOWYM 1. Powierzchnie metalowe Palniki do opalania produkcji krajowej PO-I00 i PO-200 zaopatrzone są w dysze grzebieniowe. Palnik PO-I00 posia- da 3 dysze wymienne o szerokości 20, 60 i 100 mm, a palnik PO-200 również czwartą dyszę o szerokości 200 mm. Opalanie stosuje się przede wszystkim jako zabieg oczyszczający metal ze zgorzeliny, farby, rdzy itp. Zgorzelina od- pada przy nagrzaniu wskutek różnicy rozszerzalności metalu i zgo- rzeliny; rdza ulega redukcyjnemu działaniu płomienia acetyleno- wo-tlenowego i odpada, farba zostaje spalona, wilgoć związana chemicznie z rdzą zostaje usunięta. Resztki zanieczyszczeń mo- gą być łatwo usunięte szczotką stalową, a ciepła jeszcze powierzch- nia jest dobrze przygotowana, aby otrzymać nowe pokrycie •la- kierem lub ulec pometalizowaniu. Szybkość posuwu palnika (minimum 3 mmin) zależy od gru- bości metalu. W przeciętnych warunkach można liczyć na .oczysz:. czenie 10-12 m-h przy użyciu ok. 2500 lIh acetylenu. Palnik po- winien być uregulowany jak do spawania (płomień normalny), Bardzo ważny jest kąt nachylenia płomyków, ich liczba i wydaj- ność. Kąt 45°-50° wydaje się naj odpowiedniejszy, jak wskazuję rys. 268 c. W celu łatwiejszego prowadzenia palnik umieszcza się na wózku dwukołowym lub daje mu się przy podstawie „stopkę”, na której palnik opiera się przy posuwie. Sam grzbiet palnika powinien być ustawiony pod kątem ok. 30° do kierunku posuwu. W ten sposób zimieczyszczenia zsuwane są na bok z drogi palnika. [podobne: , , ]