– Normowanie czasu pracy oraz

– Normowanie czasu pracy oraz zużycia materiałów i energii przy spawaniu łukowym Podstawą normowania głównego” czasu spawania oraz zużycia materiałów i energii jest Ciężar spoiny. Zazwyczaj przeprowadza się obliczenia na 1 m spoiny, mnożąc następnie wyniki przez dłu- gość spoiny. Czas spawania oblicza się na podstawie współczynnika napa- wania metalu oraz natężenia prądu. Współczynnik napawania jest to ciężar odkładanego metalu w spoinie na 1 amper natężenia prądu i godzinę. Ten współczynnik wyrażony w gramach wynosi 8 do 15 Gl Ah, zależnie od rodzaju i grubości otuliny; wartość jego powinien podawać wytwórca elektrod dla każdego gatunku i średnicy elektrody. Oznaczając przez: a – współczynnik napawania w Gl Ah, I – natężenie prądu w amperach, g – ciężar metalu odłożonego w spoinie na 1 godz w kg, otrzymamy a•I g = 10DOkG Zużycie elektrod Ge można obliczyć przyjmując, że straty na ogarki, rozprysk i spalenie metalu wynoszą 25-33% G = 1,25 do 1,33 G Jeżeli ciężar rdzenia elektrody w gramach oznaczymy przez ge to liczba elektrod N N = 1000 Ge W obliczeniu tym przyjęto, że długość elektrod o średnicy 2 i 2,5 mm wynosi 350 mm, a elektrod grubszych 450 mm. Zużycie energii przyjmuje się w Ilości na 1 kg metalu spoiny 3,5 kWh dla spawalnicy transformatorowej, a 6-8 kWh dla spawalnicy przetwornicowej. Do tego trzeba dodać zużycie energii w biegu jałowym, tj. w czasie przerw, które wynoszą (te – ts) godzm. Dla spawarek prądu zmiennego moc biegu jałowego wynosi 0,2-0,4 kW, a dla spawarek prądu stałego 2-3 kW. Zatem cał- kowite zużycie energii na 1 m spoiny w przypadku prądu zmien- nego wyniesie A = (3,574) G + (0,2 7 0,4) (te – ts) kWh Normowanie czasu i zużycia materiałów przy spawaniu acetylenowym W spawaniu acetylenowym parametrem WyJSClOWym jest gru- bość spoiny. Do danej grubości dobieramy palnik odpowiedniej mocy, zależnie od metody spawania. Ponieważ zarówno moc pal- nika, jak i czas spawania są proporcjonalne do grubości metalu, więc zużycie gazów jest proporcjonalne do kwadratu grubości metalu. [hasła pokrewne: , , ]