Rodzaje wad zlacz spawanych Spoina

Rodzaje wad złącz spawanych Spoina jest dobrze wykonana, jeżeli jest wypełniona całkowicie czystym, zdrowym metalem, dobrze wtopionym w metal rodzimy. Nie zawsze się to udaje; czasami znajduje się w spoinie miejsce niedostatecznie przetopione, gniazda żużla, drobne pory wypeł- nione gazem i większe pęcherze. Wady te osłabiają wytrzymałość spoiny i mogą spowodować pęknięcie złącz spawanych w pracy, wówczas cały przedmiot spa- wany (czasem poważnych rozmiarów, np. kocioł, most) może ulec zniszczeniu. Wady które spotykamy przy spawaniu, dzielimy na wady ze- wnętrzne, które można wykryć przez oględziny, i wady wewnętrz- ne, które są niewidoczne dla oka. Klasyfikacja wad spawania i ich oznaczanie stanowią treść normy N-62M-69703. [podobne: , , ]