Urzadzenie do ciecia tlenowego przy

Urządzenie do cięcia tlenowego przy użyciu proszku żelaznego doprowadzonego do strefy cięcia za pomocą strumienia powietrza sprężonego typu XC-l dostosowane do cięcia grubości od 3 .do 250 mm. Powietrze sprężone (4 do 10 atn) z butli lub z sieci zakładowej dopływa do dozownika proszku DP-25, gdzie po eczyszczeniu i osuszeniu, dochodzi do zasobnika proszku żelaznego. Stąd po porwaniu proszku w ilości od 4,5 do 20 kg na godz, zależnie od grubości metalu, ciętego, dochodzi do palnika acetylenowo-tlenowego typu PPC-4. Zależnie od wiel- kości dyszy ciśnienie tlenu wynosi 4 do 10 atn, zużycie 1,5 do 30 m-h, ciśnienie acetylenu 0,2 do 0,6 atn, zużycie 0,4 do 1,1 m-h. Prędkość cięcia wynosi 3 do 32 mh. Kulisty proszek żelazny jest pod względem chemicznym zwy- kłą miękką stalą węglową o zawartości 0,1% węgla. Wielkość ziar- ną: od 0,06 do 0,15 mm, Cięcia, stali nierdzewnych przy użyciu topników dokonuje się również maszynowo.
Żłobienie palnikiem Żłobienie palnikiem oddaje wielkie usługi w hutach przy usuwaniu rys, porowatości, zażużleń na półfabrykatach hut- niczych. Przy wycinaniu ścinakiem można usunąć 4-5 kg metalu na godz, natomiast palnikiem 50-100 kg, przy czym twardość metalu odgrywa małą rolę. Wielkość dyszy palnika i jego pochylenie decyduje o kształcie żłobka. Pochylenie palnika do poziomu wynosi 10-30°. Przy maszynowej obróbce tlenem, np. przy toczeniu płomie- niem, osiąga się dokładność do 1 mm, a więc żłobienie można stosować tylko do obróbki zgrubnej. Przeciętne zużycie tlenu przy żłobieniu stali wynosi 0,3-0,6 m3 na 1 kg usuwanego metalu. Charakterystyka palnika hutniczego• do żłobienia typu PH3. Palnik PH3 wymaga zasilania tlenem z baterii butli zawierającej min. 10 butli. Acetylen dopro- wadzany jest do palnika pod ciśnieniem 0,2 do 0,3 atn, przy stoso- waniu innych gazów ciśnienie wynosi 0,2 do 0,9 atn. Do oczyszczania stali stopowych ze zgorzeliny przed dostar- czeniem wlewków na walce stosuje Iłię w hutach urządzenia me- chaniczne wielkich rozmiarów, zaopatrzone w palniki wielopło- mieniowe (grzebieniowe), które jednocześnie z czterech stron zmy- wają skorupę tlenków z całej powierzchni wlewka. Palniki są nie- ruchome, a między nimi przesuwają się wlewki. [podobne: , , ]